Cydlynydd Ailgartrefu Ffoaduriaid Cymru

Rôl

Mae’r Cydlynydd Ailgartrefu Ffoaduriaid yn arwain ar gydlyniad cynlluniau ailsefydlu Llywodraeth y DU ar draws Cymru a nawdd cymunedol, yn gweithredu fel un pwynt cyswllt i’r Swyddfa Gartref, awdurdodau lleol, y sector gwirfoddol a chymunedol a phartneriaid eraill.

Cynlluniau Ailsefydlu Llywodraeth y DU

Cafodd y Cynllun Ailsefydlu Pobl Fregus ei lansio ym mis Ionawr 2014 fel y Cynllun Ailsefydlu Pobl Ddiamddiffyn Syriaidd. Ym mis Medi 2015 cafodd y cynllun ei ehangu i ailsefydlu 20,000 o ffoaduriaid. Ym mis Gorffennaf 2017, cafodd cwmpas y cynllun ei ymestyn i gynnwys ffoaduriaid eraill sydd wedi gadael Syria ond sydd heb ddinasyddiaeth Syriaidd.

Cafodd y Cynllun Ailsefydlu Plant Diamddiffyn ei gyhoeddi yn Ebrill 2016, gyda’r nod o ailsefydlu 3,000 o blant ffoaduriaid diamddiffyn a’u teuluoedd o’r Rhanbarth MENA (Dwyrain Canol a Gogledd Affrica).

Cafodd Nawdd Cymunedol ei lansio yn 2016 fel rhan o ymrwymiad y Llywodraeth i ailsefydlu’r ffoaduriaid mwyaf diamddiffyn yn y DU. Mae grwpiau cymunedol a sefydliadau cymdeithas sifil yn gweithio gydag awdurdodau lleol i wneud cais ffurfiol i’r Swyddfa Gartref i noddi teulu i ailsefydlu yn y DU.

Ategodd Cynllun Adsefydlu'r DU (UKRS), a gyhoeddodd Llywodraeth y DU ym Mehefin 2019, a dechreuodd yn 2021 yn dilyn yr addewid a gwblhawyd o 20,000 o bobl yn cyrraedd VPRS, gynlluniau blaenorol VPRS, VCRS Rhaglen Diogelu Gateway gan ailgadarnhau ymrwymiad parhaus y DU i adsefydlu ffoaduriaid. O dan UKRS, bydd y DU yn parhau i gynnig llwybr diogel a chyfreithlon i ffoaduriaid hawdd eu niweidio sydd angen eu hamddiffyn. Mae'r Llywodraeth yn trefnu bod arian ar gael i ganiatáu i gynghorau, darparwyr gofal iechyd a noddwyr cymunedol gefnogi ffoaduriaid am hyd y cynllun (hyd at 5 mlynedd ar hyn o bryd).

Lansiwyd Cynllun Polisi Cymorth Adlleoli Affganiaid (ARAP) ar 1 Ebrill 2021 ac mae'n disodli cynllun ex-gratia blaenorol Staff a Gyflogir yn Lleol (LES) Affganaidd. Y gobaith gwreiddiol oedd adsefydlu 3,000 o bobl ond gwelodd Gweithrediad Pitting niferoedd mawr yn cyrraedd yn y DU fel rhan o'r gwacáu torfol o Kabul. Yn ogystal â chynllun ARAP, cyhoeddodd Llywodraeth y DU y bydd y Cynllun Adsefydlu Dinasyddion Affganistan (ACRS) yn anelu at adsefydlu 20,000 o Affganiaid dros y tymor hir, y caiff 5,000 ohonynt eu hadsefydlu yn y flwyddyn gyntaf.

Rôl Partneriaeth Ymfudo Strategol Cymru mewn rhaglenni adsefydlu Affganiaid

Mae WSMP yn hyrwyddo cynlluniau ailsefydlu Afghanistan ymhlith cynghorau lleol, gan sicrhau cefnogaeth arweinwyr gwleidyddol a Phrif Weithredwyr a datrys pryderon a chwestiynau oddi wrth gynghorau a sefydliadau eraill am sut mae'r cynllun yn gweithio, a datrys problemau gweithrediadol. Y brif broblem wrth gynnal y momentwm ynglŷn ag adsefydlu yw dod o hyd i ddigon o dai teuluol. Os oes gennych lety sy'n gallu cael ei gynnig i deuluoedd o Affganistan, cysylltwch ag Emma Maher, Swyddog Adsefydlu Ffoaduriaid ar emma.maher@wlga.gov.uk.


Mae rhagor o wybodaeth gan: Emma Maher - Cydlynydd Ailgartrefu Ffoaduriaid.

Cyswllt

07787 558244

Cysylltwch â ni

Partneriaeth Mewnfudo Strategol Cymru

One Canal Parade

Dumballs Road

Caerdydd, CF10 5BF

Ffôn: 029 2046 8600

E-Bost: WSMPComms@wlga.gov.uk

Oriau busnes : Llun - Iau 08:30 - 17:00, Gwen - 08:30 - 16:30

Datganiad hygyrchedd

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙