About Us Cym

Rôl y Bartneriaeth yw:

Hwyluso cydweithrediad a thrafodaeth ymhlith y DU, llywodraeth leol a datganoledig a gwasanaethau cyhoeddus, sector gwirfoddol a phreifat a holl bartneriaid â diddordeb mewn ymfudiad, i gefnogi camau strategol.

Cyfrannu at ddatblygu a gweithredu polisi ymfudo cenedlaethol, datganoledig a lleol, datrys materion a rhannu arfer orau.

Cynorthwyo i ddarparu gwasanaethau sy’n diwallu anghenion ceiswyr lloches, ffoaduriaid a mewnfudwyr ar draws Cymru.

Gweithredu fel cwndid ar gyfer llif gwybodaeth dwy ffordd rhwng y Swyddfa Gartref ac adrannau eraill o’r llywodraeth a phartneriaid cenedlaethol (DU a Chymru).

Anne Hubbard
Rheolwr
Emma Maher
Cydlynydd Ailgartrefu Ffoaduriaid
Sabina Hussain
Cydlynydd Plant ar eu Pen eu Hunain sy’n Ceisio Lloches
Erica Williams
Cydlynydd ESOL
Cydlynydd Prosiect Gwladolion Prydeinig (Tramor) (BN(O)) Hong Kong

Mae Bwrdd Gweithredol Partneriaeth Mewnfudo Strategol Cymru yn cwrdd tair gwaith y flwyddyn i sicrhau trosolwg strategol o raglenni mudo yng Nghymru a dull cydlynol, yn seiliedig ar leoedd.

Mae cyfarfodydd y Bwrdd Gweithredol yn cael eu cadeirio gan y Cyng Andrea Lewis a mynychir gan aelodau etholedig ac uwch gynrychiolwyr awdurdodau lleol, y Swyddfa Gartref, Llywodraeth Cymru, Clearsprings/Ready Homes, y Groes Goch Prydeinig, Cymorth Mewnfudwyr, Cyngor Ceiswyr Lloches Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Alltudion ar Waith (DPIA), Heddluoedd Cymru, Cymunedau Ffydd. Arsylwyr: Comisiynydd Plant Cymru a Sefydliad y Cyfarwyddwyr.

Cysylltwch â ni

Partneriaeth Mewnfudo Strategol Cymru

One Canal Parade

Dumballs Road

Caerdydd, CF10 5BF

Ffôn: 029 2046 8600

E-Bost: WSMPComms@wlga.gov.uk

Oriau busnes : Llun - Iau 08:30 - 17:00, Gwen - 08:30 - 16:30

Datganiad hygyrchedd

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙