Gwybodaeth Wcráin

Cydlynydd Cynlluniau Wcráin Cymru

Swydd

Mae Cydlynydd Cynlluniau Wcráin WSMP yn arwain ar Gynllun Noddi Wcráin, Cynllun Teuluoedd Wcráin a Chynllun Estyn Cyfnod Gwladolion o Wcráin Llywodraeth y DU ledled Cymru. Mae’r Cydlynydd Cynlluniau Wcráin WSMP yn gweithredu fel un pwynt cyswllt ar gyfer y rhaglen Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau, y Swyddfa Gartref, cynghorau, y sector gwirfoddol a phartneriaid eraill yng Nghymru. Mae’r rôl hefyd yn cefnogi Llywodraeth Cymru ar ddarpariaeth eu Cynllun Uwch-noddwr.

Cynllun Noddi Wcráin:  Cartrefi i Wcráin

Trosolwg

Mae’r Cynllun Noddi Wcráin a elwir yn ‘Cartrefi i Wcráin’ yn gynllun gan Lywodraeth y DU sy’n caniatáu i bobl o bob rhan o’r DU gynnig eu hystafell neu lety sbâr i bob o Wcráin sydd wedi gorfod ffoi oherwydd y rhyfel. Gelwir dinasyddion y DU sy’n ymuno â’r cynllun yn ‘letywyr’ a byddant yn ymrwymo i gartrefu eu gwesteion o Wcráin am o leiaf 6 mis. Ar gyfer y cyfnod lletya, a all fod hyd at 24 mis, mae gan letywyr hawl i ‘daliad diolch’ am eu haelioni a’u cefnogaeth.

Yng Nghymru, mae strwythur y taliad diolch fel a ganlyn:

 • Os yw dinesydd o Wcráin wedi bod yn byw yn y DU am fwy na 12 mis bydd lletywyr yn gymwys am daliad diolch o £500 gan Lywodraeth y DU.
 • Os yw dinesydd o Wcráin wedi bod yn byw yn y DU am lai na 12 mis bydd lletywyr yn gymwys am daliad diolch o £350 gan Lywodraeth y DU, gyda Llywodraeth Cymru’n cyfrannu £150 yn ychwanegol at y taliad hwnnw.
 • Gwnaed hyn er mwyn i bawb yng Nghymru sy’n lletya pobl o Wcrain gael yr un taliad o £500 waeth pa mor hir mae’r dinesydd/dinasyddion o Wcráin wedi bod yn byw yn y DU.

Erbyn 1 Awst 2023 roedd Cynllun Noddi Wcráin wedi cyhoeddi 167,000 o fisâu i bobl o Wcráin ac mae 129,300 o’r rhain eisoes wedi cyrraedd y DU. Yng Nghymru cyhoeddwyd cyfanswm o 10,853 fisa gyda 6,928 o ddinasyddion eisoes wedi cyrraedd y wlad.

Cartrefi i Wcráin - Byddwch yn lletywr -  Cynnig cartref yng Nghymru i ffoaduriaid o Wcráin 

Cartrefi i Wcráin:  Canllawiau i letywyr a noddwyr - Cartrefi i Wcráin: canllawiau i letywyr a noddwyr

Cynllun Uwch-noddwr Llywodraeth Cymru

Trosolwg

Fel y ‘Genedl Noddfa’ gyntaf erioed, ym mis Ebrill 2022 ymrwymodd Llywodraeth Cymru i fod yn ‘uwch-noddwr’ i ddinasyddion o Wcráin. Mae hyn yn golygu y bydd Cymru’n cynnig lloches a noddfa i ddinasyddion ychwanegol o Wcráin nad ydynt wedi’u clustnodi i noddwr unigol enwebedig fel rhan o’r cynllun Cartrefi i Wcráin.

Darparodd Llywodraeth Cymru lety, cymorth a gofal i’r rhai a gyrhaeddodd y wlad o dan y Cynllun Uwch-noddwr drwy sefydlu rhwydwaith o ‘ganolfannau croeso’ i fod yn llety cychwynnol iddynt. Ar ôl cyrraedd ac aros mewn canolfan groeso am gyfnod, disgwylir i ddinasyddion o Wcráin symud ymlaen i lety tymor canolig a hirdymor mwy addas. 

Erbyn 1 Awst 2023 roedd Llywodraeth Cymru wedi noddi 3,180 dinesydd o Wcráin a oedd wedi cyrraedd Cymru.

Arweiniad

Y cam ‘Symud Ymlaen -  Noddfa | Uwch-noddwr (llyw.cymru)

Gwrthod llety ‘Symud Ymlaen’ - Noddfa | gwrthod llety 'Symud Ymlaen': Cwestiynau Cyffredin(llyw.cymru)

Canllawiau ar gyfer cynghorau yng Nghymru - Cartrefi i Wcráin Cyllid – Cartrefi i Wcrain - Cyllid

Canllawiau cyffredinol ar gyfer cynghorau yng Nghymru - Cartrefi i Wcráin: canllawiau i awdurdodau lleol

Cynllun Teuluoedd Wcráin

Trosolwg

Mae Cynllun Teuluoedd Wcráin yn caniatáu i ymgeiswyr ymuno ag aelodau eu teulu sydd eisoes yn byw yn y DU neu i ymestyn eu harhosiad os ydynt yn y wlad yn barod. Yn wahanol i Gynllun Noddi Wcráin: Cartrefi i Wcráin, nid yw ‘taliad diolch’ ar gyfer pobl sy’n darparu llety ar gyfer perthnasau yn un o  nodweddion y cynllun hwn ac nid yw’n dod gydag arian ychwanegol ar gyfer cynghorau.

I fod yn gymwys mae’n rhaid i chi ddiwallu'r meini prawf canlynol:

 • Y cais yn un i ymuno â neu ddod yng nghwmni aelod o’r teulu sy’n byw yn y DU.
 • Rhaid bod yn ddinesydd Wcráin neu’n aelod o deulu gwladolyn Wcráin sy’n gwneud cais drwy’r cynllun i ymuno ag aelod uniongyrchol o’u teulu yn y DU.
 • Roedd y dinesydd yn byw yn Wcráin ar neu yn union cyn 1 Ionawr 2022.

Tan 1 Awst 2023 roedd cyfanswm o 69,600 fisa wedi’u cyflwyno o dan y Cynllun Teuluoedd Wcráin. 

Taflen Ffeithiau

Taflen Ffeithiau Mewnfudo’r Swyddfa Gartref Taflen Ffeithiau 4 Gwybodaeth am fewnfudo SAESNEG 22 MEDI 2022 (publishing.service.gov.uk)

Mwy o wybodaeth am Fisâu Cynllun Teuluoedd Wcráin – Gwneud cais am fisa Cynllun Teuluoedd Wcrain - GOV.UK (www.gov.uk)

Y cymorth sydd ar gael yng Nghymru:

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu’r Groes Goch Brydeinig i gynnig cymorth integreiddio arbenigol ar gyfer dinasyddion Wcráin sy’n cyrraedd Cymru drwy’r Cynllun Teuluoedd Wcráin. Nod y prosiect yw cynnig cymorth amlapio cyfannol i ddinasyddion Wcráin yng Nghymru. Mae’r Groes Goch yn cynnig y cymorth canlynol:

 • Cyngor a chymorth gyda hawliau
 • Mynediad at wasanaethau tai
 • Mynediad at wasanaethau iechyd
 • Mynediad at gyflogaeth
 • Cymorth ariannol
 • Mynediad i addysg
 • Cymorth gydag integreiddio cymdeithasol
 • Cefnogaeth i agor cyfrif banc
 • Cofrestru gyda Meddyg Teulu
 • Derbyniadau ysgolion
 • Arwyddbostio at weithgareddau lleol

Cymorth i aelodau teuluoedd Wcráin sy’n cyrraedd Cymru - Help i  ffoaduriaid Wcrain yn y DU | Y Groes Goch Brydeinig

Cynllun Estyn Cyfnod Gwladolion o Wcráin

Trosolwg

Mae Cynllun Estyn Cyfnod Gwladolion o Wcráin yn caniatau i ddinasyddion aros yn y DU os ydynt yn diwallu un o’r gofynion canlynol:      

 • Gwladolyn o Wcráin â chaniatâd i fod yn y DU ar neu rhwng 18 Mawrth 2022 ac 16 Tachwedd 2023 - nid oes raid iddo fod am y cyfnod cyfan
 • Dinesydd o Wcráin â chaniatâd i fod yn y DU a ddaeth i ben ar neu ar ôl 1 Ionawr 2022

Yn wahanol i’r Cynllun Nawdd Wcráin a’r Cynllun Teuluoedd Wcráin nid oes angen noddwr yn y DU ar gyfer hyn.

Rhagor o wybodaeth am y Cynllun Estyn Cyfnod Gwladolion: Gwneud cais i aros yn y DU o dan y Cynllun Estyn Cyfnod Gwladolion o Wcrain - GOV.UK (www.gov.uk)

Taflen Ffeithiau

Taflen Ffeithiau Mewnfudo’r Swyddfa Gartref Taflen Ffeithiau 4 Gwybodaeth am fewnfudo SAESNEG 22 MEDI 2022 (publishing.service.gov.uk)

Mwy o wybodaeth am Fisâu Cynllun Teuluoedd Wcráin – Gwneud cais am fisa Cynllun Teuluoedd Wcrain - GOV.UK (www.gov.uk)

Mae rhagor o wybodaeth gan: Adrian Marszalek - Cydlynydd Cynlluniau Wcráin

Cyswllt

07500 963380

Cysylltwch â ni

Partneriaeth Mewnfudo Strategol Cymru

One Canal Parade

Dumballs Road

Caerdydd, CF10 5BF

Ffôn: 029 2046 8600

E-Bost: WSMPComms@wlga.gov.uk

Oriau busnes : Llun - Iau 08:30 - 17:00, Gwen - 08:30 - 16:30

Datganiad hygyrchedd

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙