Gwasgariad Lloches

Mae gan lawer o gynghorau a chymunedau ledled y wlad hanes hir a pharhaus o groesawu a chefnogi ceiswyr lloches a ffoaduriaid mewn angen. Mae Deddf Mewnfudo a Lloches 1999 yn datgan bod unigolyn sy'n ceisio lloches yn y DU, ac sydd, neu sy'n debygol o fynd, yn ddiymgeledd, yn gymwys gyda'i ddibynyddion i dderbyn cymorth oddi wrth Lywodraeth y DU wrth i'w cais am loches gael ei ystyried.

Gwasgariad yw'r broses y mae'r Swyddfa Gartref yn symud ceiswyr lloches amddifad i gynghorau ledled y DU o dan Bolisi Gwasgariad Llawn Llywodraeth y DU. Mae’r polisi yma’n golygu y disgwylir i bob cyngor ar draws y DU weithio gyda’r Swyddfa Gartref i ddod o hyd i lety ar gyfer ceiswyr lloches, fel bo pawb yn cyfrannu at ddarparu cefnogaeth. Am fanylion y cyllid sydd ar gael, gwelwch yma.

Mae amrywiaeth arwyddocaol ymhlith y gymuned Ceiswyr lloches yng Nghymru, o ran rhywedd, oedran, cenedligrwydd, iaith, ffydd, diwylliant a sgiliau. Mae’r WSMP yn gweithio’n agos gyda chynghorau ar draws Cymru ers sefydlu y rhaglen gwasgariad llawn, er mwyn cefnogi eu ymagwedd at wasgariad, ac i hyrwyddo budd cyfranogiad. Ers llawer o flynyddoedd, mae cynghorau lleol a'u partneriaid wedi gweithio i gynnig diwylliant croesawgar tuag at geiswyr lloches, gan helpu i hwyluso mynediad i wasanaethau a chymorth i feithrin integreiddio a harneisio sgiliau pobl, ac wedi galluogi creu cysylltiadau rhwng ceiswyr lloches, ffoaduriaid a'r gymuned leol. Mae’r WSMP wedi cyhoeddi Pecyn Cymorth ar Wasgariad Ceiswyr Lloches ar gyfer cynghorau er mwyn hwyluso eu cyfranogiad i gefnogi ceiswyr lloches.
Mae rhagor o wybodaeth gan: Bridgid Corr

Cyswllt

07553 050655

Cysylltwch â ni

Partneriaeth Mewnfudo Strategol Cymru

One Canal Parade

Dumballs Road

Caerdydd, CF10 5BF

Ffôn: 029 2046 8600

E-Bost: WSMPComms@wlga.gov.uk

Oriau busnes : Llun - Iau 08:30 - 17:00, Gwen - 08:30 - 16:30

Datganiad hygyrchedd

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙